سه شنبه 26 06 1398

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 26 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

بیمارستان فیض اصفهان حائز دریافت لوح استانی در اولین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف

طی لوح تقدیری از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از بیمارستان فیض اصفهان در راستای مدیریت منابع و مصارف در حیطه آی تی، تقدیر گردیده

و این مرکز لوح استانی در اولین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف را دریافت نمود.