چهارشنبه 04 07 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 04 مهر 1397

3-5.jpg

بیمارستان فیض اصفهان حائز دریافت لوح استانی در اولین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف

طی لوح تقدیری از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از بیمارستان فیض اصفهان در راستای مدیریت منابع و مصارف در حیطه آی تی، تقدیر گردیده

و این مرکز لوح استانی در اولین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف را دریافت نمود.