جمعه 27 07 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 27 مهر 1397

1 7.jpg

اجرای طرح کشوری تن سنجی کودکان زیر پنج سال در شهرستان مبارکه

 

طرح ملی بررسی وضعیت تن سنجی کودکان زیر پنج سال شهرستان مبارکه از هفتم تا یازدهم آذرماه اجرا شد.

در این طرح کشوری  پرسشنامه مربوط به وضعیت تغذیه کودکان توسط کارشناس تغذیه تکمیل و همچنین با ترازو و قد سنج ارسالی از وزارت بهداشت، وزن و قد کودکان اندازه گیری گردید.

شایان ذکر است در این طرح وضعیت نمک مصرفی خانوار با کیت ید سنج خانواره نیز مورد بررسی قرار گرفت.