جمعه 27 07 1397

آخرین بروز رسانی : جمعه, 27 مهر 1397

1 3.jpg

بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت از مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

هفتم آذرماه، دکتر مريم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه  دكتر فريبا طالقاني رييس دانشکده پرستاري و مامايي، دكتر يزداني رييس سازمان نظام پرستاري استان اصفهان و جمالي رييس اداره پرستاري معاونت درمان دانشگاه از مركز آموزشي درماني الزهرا(س) بازديدكردند.

در ابتداي اين بازديد، در نشستي با حضور دكتر رضواني مدير عامل، دكتر سهرابي معاون پشتيباني و توسعه، رحماني منش مدير خدمات پرستاري و مراقبتي، سوپروايزرهاي آموزشي مركز و ميهمانان، كمبود نيروي پرستاري، مستندات روند اجراي مراقبت هاي پرستاري و فرآيندهاي مرتبط با آن و استانداردهاي اعتباربخشي در پرستاري بررسي شد.

 درادامه مسئولین از بخش هاي منتخب و اورژانس مرکز الزهرا(س) بازديد نمودند.