سه شنبه 03 07 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 03 مهر 1397

----18.jpg

فرهنگ حفظ کرامت بیمار در بخش مراقبت ویژه قلب باز (مطالعه اتنوگرافی انتقادی متمرکز)

فریماه شیرانی دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، از پایان نامه خود با عنوان فرهنگ حفظ کرامت بیمار در بخش مراقبت ویژه قلب باز: مطالعه اتنوگرافی انتقادی متمرکز درتالار اندیشه دانشکده پرستاری و مامایی دفاع نمود.

 در این پایان نامه،  فریماه شیرانی، با رویکرد اتنوگرافی متمرکز انتقادی و بر اساس متد کارسپکن در بخشهای مراقبت ویژه قلب باز مرکز آموزشی –درمانی فوق تخصصی قلب شهید دکتر چمران، به مطالعه پرداخت.

وی در این مطالعه از ادغام مراحل پنج‌گانه‌ی کارسپکن شامل ثبت اولیه، آنالیز ترمیمی، تولید داده های حاصل از گفتگو، توصیف ارتباطات سیستم و توضیح ارتباطات سیستم به وسیله‌ی یافته ها با گامهای اسپرادلی استفاده نمود. روش گردآوری داده ها، مشاهده ی مشارکتی، مصاحبه های رسمی و غیر رسمی و بررسی مستندات بود.  در مجموع 250 ساعت مشاهده و سی و چهار مصاحبه انجام شد. محیط مورد مطالعه بخشهای مراقبت ویژه بزرگسال یک و دوی قلب باز بود. یافته های این پژوهش در قالب 4 نمود فرهنگی بیان شد. این  نمودهای فرهنگی شامل "عملکرد ارائه‌دهندگان خدمت: گاو نه من شیر"، نیازهای پایه بیماران، کودک بی سرپرست، " طینت عقرب‌گونه‌ی تقلیل‌گرایی: مانعی برای حفظ کرامت بیمار "، "ساختار سازمانی دوگانه: محدود کننده و تسهیل کننده" بودند. در ارتباط با ابعاد متناظر با این نمودهای فرهنگی و درونمایه‌های مربوطه در بستر فرهنگی جامعه، مقوله‌هایی شامل "سیطره‌ی تقلیل گرایی بر حفظ کرامت بیمار"، "تغییر ارزشهای جامعه و حفظ کرامت بیمار " و "مسؤولیت پذیری اجتماعی، نوع دوستی و حفظ کرامت بیمار" عنوان شده است.

 یافته‌های کلیدی این مطالعه عبارت بود از:  ارائه دهندگان خدمات علیرغم تعهد به یک ارتباطِ درمانی مبتنی بر حفظ کرامت بیمار، تحت تأثیر عوامل و پیچیدگیهای فرهنگی هستند که باعث می شود تنشهایی بین ارزشها و کنشهایشان تجربه و اشتباهات و نقایصی را بطور ناخواسته در عملکردهای مرتبط با حفظ کرامت بیمار داشته باشند. دوگانگیهایی که بین ارزشها و کنشهای موجود آشکار شد، مؤید این موضوع گردید.

اساتید راهنما و مشاور دانشجو :  دکتر احمد رضا یزدان نیک و دکتر علی ضرغام بروجنی بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را دکتر سعید عباسی، دکتر مسعود کیان پور، دکتر مهناز نوروزی و دکتر سیما بابایی به عهده داشتند.