شنبه 29 10 1397

آخرین بروز رسانی : شنبه, 29 دی 1397

1 6.jpg

پلمپ کامل یک واحد رستوران در شمال شهر اصفهان

روز یکشنبه 19 شهریورماه و در تازه ترین اقدام واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، یکی از رستوران های معروف واقع در شمال شهر با اخذ دستور مقام محترم قضایی پلمپ گردید.

به دنبال ارتکاب متعدد و مستمر متصدی رستوران به استفاده از رنگ غیر مجاز، عدم رعایت موازین بهداشتی، رفتار ناشایست پرسنل آن در زمان بازرسی کارشناس بهداشت منطقه، بی توجهی متصدی در رفع نواقص بهداشتی مدنظر و همچنین اصرار بر تخلفات خود علیرغم دو مرتبه تعهدسپاری مبنی بر رعایت مقررات بهداشتی به منظور کسب، دستور مقام قضایی برای برخورد جدی و قانونی با این رستوران، کلیه مستندات مربوط به جواب آزمایش های اخذ شده از مواد غذایی آن و سایر تخلفاتش به دادیاری شعبه چهارده ارسال گردید.

پس از پیگیری های لازم صورت گرفته توسط کارشناس بهداشت منطقه و مسئول واحد و همکاران سرانجام طبق قاضی مربوطه، با همراهی پرسنل نیروی انتظامی و حضور کارشناسان بهداشت از فعالیت کامل این رستوران جلوگیری  و رستوران پلمپ گردید.