چهارشنبه 27 04 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 27 تیر 1397

4bmzbbd6f1def7th9a_800C450.jpg

بررسی فیتوشیمیایی گیاه رازیانه کوهی صخره روی (Peucedanum aucheri Boiss)، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

زهرا احمدیان دهاقانی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « بررسی فیتوشیمیایی گیاه رازیانه کوهی صخره روی (Peucedanum aucheri Boiss)» که با راهنمایی دکتر غلامرضا اصغری و دکتر مسعود صادقی دینانی انجام شده، با موفقیت دفاع نمود.

ترکیبات طبیعی منبع اولیه داروهای تجاری و ترکیبات دارویی بوده اند. از گیاهان دارویی مهم ایران میتوان به گیاهان جنس Peucedanum اشاره کرد که حاوی ترکیبات مهمی از جمله کومارین ها، فلاونوئیدها، بوتنولیدها، کرومون ها، ترپن ها و استرول ها هستند. در این مطالعه به بررسی فیتوشیمیایی گیاه رازیانه کوهی صخره روی (Peucedanum aucheri Boiss) پرداخته می شود.

اندام هوایی گیاه (Peucedanum aucheri Boiss) پس از خشک شدن در سایه، به ترتیب با حلال های هگزان، دی کلرومتان و متانول به روش ماسراسیون عصاره گیری گردید. عصاره هگزانی و متانولی حاصل پس از تغلیظ، با استفاده از دستگاه MPLC فراکسیونه و ترکیبات موجود در آنها به کمک دستگاه HPLC جداسازی و خالص سازی شد. در نهایت ترکیبات خالص بدست آمده با استفاده از تکنیک های پیشرفته ID-NMR، 2D-NMR و MS مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به داده های حاصل ساختار ترکیبات خالص سازی تعیین گردید.

با بکارگیری روش های کروماتوگرافی 2 ترکیب فلاونوئیدی از اندام هوایی گیاه رازیانه کوهی جداسازی، خالص سازی و تعیین ساختار گردید و با توجه به طیف های تهیه شده و مقایسه با طیف های موجود در منابع ساختار ترکیبات بدست آمده به صورت (Nicotiflorin)Kaempfrol-3-0-rutionoside و (Narcissin)Isorhamnetin-3-0-rutinoside تعیین گردید.

 بر اساس اطلاعات موجود در منابع ترکیب Nicotiflorin برای اولین بار در این مطالعه، از گیاهان جنس Peucedanum جداسازی و شناسایی شد.