چهارشنبه 27 04 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 27 تیر 1397

4bmzbbd6f1def7th9a_800C450.jpg

بازدید کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک از سایت دفن پسماندهای عفونی

پسماندهاي پزشكي يا بهداشتي، كليه پسماندهاي توليدشده توسط واحدهاي بهداشتی و درمانی  را دربر مي گيرد، يا به عبارت ديگر به كليه پسماندهاي عفوني وزيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي ودرماني، 

آزمايشگاه هاي تشخيص طبي وساير مراكز مشابه گفته مي شود.
از منابع عمده زايدات بيولوژيكي، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها و مراكز تحقيقات پزشكي هستند. پسماند هاي بيمارستاني به دليل آنكه حاوي زائدات پاتولوژيكي، مواد زائد راديواكتيو، زائدات دارويي، مواد زائد عفوني، مواد زائد شيميايي و بعضاً ظروف
مستعمل تحت فشار هستند، از منابع عمده، زباله هاي خطرناك در شهرها محسوب مي شوند.
 پسماند بخش هاي مختلف بيمارستان ها شامل  پسماند هاي معمولي بيمارستان: - زباله هاي پاتولوژيكي - مواد زايد راديواكتيو-  مواد زايد شيميايي - مواد زايد عفوني - مواد زايد دارويي می توانند مخاطرات بسیار مهلک و خطرناکی را برای جامعه و محیط زیست در پی داشته باشند .
شهر اصفهان و همینطور شهرستانهای همجوار اصفهان با توجه به تعداد بالایی از بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی در طول روز حجم بالایی از پسماندهای ویژه و عفونی را تولید می کنند که پس از بی خطر سازی می بایست در محلی مخصوص با حفظ شرایط و ضوابط زیست محیطی دفن گردند. که با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان اصفهان کلیه پسماندهای مذکور به محل دفن پسماند در دشتهای اطراف سگزی توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مدیریت و دفن میگردد.

ازین رو با توجه به حساسیت نظارت بر نحوه دفن و همینطور کنترل بیخطر سازی پسماندهای عفونی توسط تولید کنندگان کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به صورت مداوم به سایت مربوطه مراجعه و موارد خاص ومورد انتظار را صورت جلسه نموده و پیگیری های لازم را انجام می دهند .
به همین منظور کارشناسان بهداشت محیط با حضور در محل دفن پسماند پزشکی، وضعیت دفن، سطوح  و لایه های پوششی با مواد گندزدا، عمق خاک پوششی، خودروهای حامل پسماند و سایر موارد بهداشتی را کنترل نمودند .

شایان ذکراست که علاوه بر بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی ، کلیه مطب ها کلینیکها آزمایشگاهها و مراکز درمانی خصوصی  نیز توسط شرکتهای دارای مجوز جمع آوری و به سایت مذکور انتقال و دفن می گردد.