سه شنبه 01 03 1397

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 01 خرداد 1397

1.jpg

بررسی میزان پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی و میزان تبعیت از گایدلاین ACCP در بیماران بستری در بخش های داخلی بیمارستان الزهرا(س) ، در دانشکده داروسازی

عطیه علی یارسامانی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « بررسی میزان پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی و میزان تبعیت از گایدلاین ACCP در بیماران بستری در بخش های داخلی بیمارستان الزهرا(س) » 

که با راهنمایی دکتر سارا موسوی و دکتر الهام کلانتری انجام شده، با موفقیت دفاع نمود.

ترومبو آمبولی وریدی (VTE) یکی از مشکلات شایع بیماران مدیکال، حین و بعد از دوران بستری در بیمارستان می باشد. مطالعات قبلی نشان داده است که تنها یک سوم از بیماران مدیکال با ریسک بالای ترومبوآمبولی وریدی، پروفیلاکسی مناسب VTE را دریافت کرده اند.

 بدین منظور هدف کلی گایدلاین های معتبر از جمله گایدلاین ACCP ، کاهش میزان بروز ترومبوآمبولی وریدی می باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی وضعیت پروفیلاکسی VTE در بین بیماران مدیکال بستری در بیمارستان آموزشی الزهرا (س) می باشد.

این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی و مقطعی به منظور ارزیابی پروفیلاکسی VTE بر روی بیماران بستری در بخشهای داخلی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان به مدت 6 ماه در نیمسال دوم سال 1393 انجام گرفت. تعداد 100 بیمار وارد مطالعه شدند که بر اساس طبقه بندی ریسک فاکتور VTE، 18 بیمار در دسته ی ریسک پایین، 30 بیمار در دسته ی ریسک متوسط و 47 بیمار در گروه ریسک بالا قرار گرفتند. بر طبق گایدلاین، 66% بیماران، پروفیلاکسی مناسب دریافت نمی کردند و در بین بیماران با ریسک بالا تبعیت از گایدلاین برای پروفیلاکسی VTE، در پروفیلاکسی دارویی 100% و برای پروفیلاکسی مکانیکی 5% بود.

در این مرکز پروفیلاکسی VTE در بین بیماران با ریسک بالا کمتر از حد توصیه شده و از طرفی در بین بیماران با ریسک پایین نیز بیشتر از میزان توصیه شده استفاده می شود. از این رو می بایست راهکاری جهت افزایش آگاهی و بهبود پروفیلاکسی VTE ارائه شده و تدوین گایدلاین منطقه ای یا کشوری برای پروفیلاکسی VTE، پیشنهاد می شود.