چهارشنبه 02 03 1397

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 02 خرداد 1397

1.jpg

تهیه و ارزیابی فیزیکوشیمیایی کرم روشن کننده حاوی پپتیدهای گیاه سویا، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

فلورا کیاقبادی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان« تهیه و ارزیابی فیزیکوشیمیایی کرم روشن کننده حاوی پپتیدهای گیاه سویا» که با راهنمایی دکتر محمدعلی شاطالبی و دکتر آزاده طاهری انجام شده

و به شماره طرح تحقیقاتی 394398 به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

هایپر پیگمانتاسیون پوست نوعی آسیب پوستی است که بر رنگ پوست اثر گذاشته و به درمان نیاز دارد. عوامل شیمیایی زیادی از جمله هیدروکینون برای درمان آن وجود دارند که نتایج رضایت بخشی نداشته و علاوه بر این از دیدگاه مصرف کننده استفاده از ترکیبات طبیعی بیشتر مورد پذیرش بوده و عوارض آن نیز کمتر است.

پپتیدهای مشتق شده از سویا مزیت­های فراوانی برای درمان بیماری­های پوستی دارد از جمله: اثرات روش کنندگی، درمان آسیب­های پوستی ایجاد شده با افزایش سن و پیشگیری از سرطان پوست.

در این پژوهش ابتدا پپتیدهای سویا استخراج و با استفاده از فیلتر آمیکون با کات آوو 30 کیلو دالتون فیلتر و پس از شناسایی پپتید سویا به روش الکتروفورز ساده و تعیین مقدار آن به روش برادفورد، هسته فرمولاسیون طراحی گردید. پارامترهای فارماسیوتیکال از جمله: ویژگی های ارگانولپتیک، تست سانتریفوژ، آزمایش تغییرات دمایی، بررسی ویسکوزیته، pH، تعیین و فرمولاسیون از لحاظ پارامتر آزادسازی دارو و مدل های کینتیکی بررسی و بر اساس آن فرمولاسیون متناظر با استاندارد تهیه شد.

بنابراین فرمولاسیون F8 به دلیل ویژگی های فارماسیوتیکال مناسب به عنوان فرمولاسیون نهایی انتخاب شد.  بر اساس نتایج این مطالعه فرمولاسیون شماره 8 پس از گذشت 6 ماه در دما و رطوبت نسبی مشخص کاملاً پایدار بوده است.

نتایج این مطالعه نشان داد که فرمولاسیون کرم حاوی پپتید سویا طی مدت 6 ماه نگهداری و تکرار تست ها از پایداری خوبی برخوردار بوده و خصوصیات فارماسیوتیکال مناسبی داشته است. همچنین روند آزادسازی دارو از فرآورده بررسی و نمودار آن رسم شد. با در نظر گرفتن بیشترین ضریب همبستگی، مشخص شد که آزاد شدن دارو از فرآورده از مدل هیگوچی پیروی می کند زیرا ضریب همبستگی کینتیک آن به 1 نزدیکتر است.