دوشنبه 03 02 1397

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397

263658.jpg

بررسی و ارتقاء رفتارهای تغذیه ای نوجوانان دختر شهر اصفهان

مروارید قصاب شیرازی دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396،  درتالار اندیشه از پایان نامه خود با عنوان  طراحی و اعتبار سنجی برنامه ارتقاء رفتارهای تغذیه ای نوجوانان دختر شهر اصفهان در سال 1395دفاع نمود.

با توجه به این که نوجوانان گروه مهمی برای برنامه ریزی در رابطه تغییر در رفتارهای تغذیه ای به منظور کاهش عوارض بیماری های غیرواگیر در جوامع محسوب می شوند، لذا بر اساس این مطالعه ترکیبی با تمرکز بر شواهد علمی روز و نیازهای منطقه ای به طراحی و اعتبارسنجی برنامه ارتقاء رفتارهای تغذیه ای نوجوانان دختر شهر اصفهان اقدام گردید.

برای انجام این پژوهش، یک مطالعه ترکیبی کمی و کیفی از نوع لانه گزیده در دو فاز انجام گرفت. فاز اول شامل طراحی برنامه بر مبنای شش گام مدل منطقی برنامه ریزی و در فاز دوم مطالعه، اعتبارسنجی برنامه به روش دلفی انجام و برنامه نهایی به تصویب رسید. در فاز دوم ، یک مطالعه مدرسه محور و مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی در دختران نوجوان شهر اصفهان اجرا و تاثیر آن بر رفتارهای تغذیه ای (مصرف صبحانه، میوه و سبزی، تنقلات ناسالم و غذای آماده) و واسطه های رفتاری سه و شش ماه بعد سنجیده شد. تحلیل نتایج، تاکید کرد برنامه ارتقاء رفتارهای تغذیه ای باید مبتنی بر جنبه های خاص رفتار، شواهد موجود و تئوری ها تدوین شود.

گفتنی است دکتر اشرف کاظمی استاد راهنما  و دکتر فیروزه مصطفوی و دکتر رویا کلیشادی اساتید مشاور این دانشجو در اجرای این پایان نامه بودند.

همچنین داوری پایان نامه را دكتر ضرغام و دکتر آناهیتا بابک، دكتر زمزم پاک نهاد و  دكتر مهناز نوروزی به عهده داشتند.