بازدید کارشناس وزارت بهداشت از اجرای طرح steps

برنامه نظارت کشوری طرح ملی استپس، 25 لغایت ۲۹ اردیبهشت سال جاری با حضور نماینده وزارتخانه در شهرستان اصفهان انجام گرفت.

در طی آن ناظر طرح ضمن حضور در محل خوشه‌های شهری و روستایی، بر نحوه انجام پرسشگری نظارت نموده و برنامه کنترل کیفی طرح QUC  را طبق هماهنگی با ستاد کشوری طرح انجام داد.

در پایان با حضور در دفتر مدیریت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، ضمن اعلام رضایت، از نحوه عملکرد ‍‍‍‍‍کلیه دست‌اندرکاران طرح در اصفهان تقدیر و تشکر بعمل آورده و برحسن انجام این طرح عظیم صحه گذاردند.