همراهی مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با تیم بازرسی بهداشت محیط در ایام نوروز

دکتر حمید ترک زاده مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان باتفاق کارشناس بهداشت مرکز بهداشت استان و تیم بازرسی بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان از وضعیت بهداشتی مراکز

تهیه و توزیع مواد غذایی و نحوه نظارت تیم ضربت نوروزی بهداشت محیط بازدید نمودند.

 در این بازدیدها که از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی واقع در چهار باغ خواجو انجام شد، اخطار تعطیلی جهت مغازه کبابی بعلت رعایت نکردن موازین و مقررات بهداشتی و استفاده از مواد افزودنی غیر مجاز صادر گردید.