تهیه و ارزیابی نانو ذرات لیپیدی حاوی لتروزول جهت درمان سرطان سینه در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

دکتر ابوالفضل کریمی منش از رساله دکتری حرفه ای خود تحت عنوان « تهیه و ارزیابی نانو ذرات لیپیدی حاوی لتروزول جهت درمان سرطان سینه» که به راهنمایی دکتر ژاله ورشوساز و

دکتر حجت صادقی انجام شده است، با موفقیت دفاع نمود.

کاهش عوارض جانبی لتروزول و افزایش غلظت آن در تومور از طریق متمرکز نمودن دارو با هدفمندی غیر اختصاصی و غیر فعال برای کاهش نیاز به دوزهای بالا از اهداف اصلی این طرح بوده است که با توجه به اینکه عروق تومور نسبت به بافت های اطراف نشت پذیر تر بوده و حامل های کلوئیدی با قطر 400 نانومتر به خوبی قادرند از طریق نفوذپذیری عروق توموری و قابلیت احتباس آن ها در تومور وارد و در محل به دام بیفتد، سعی بر تارگت کردن غیر فعال لتروزول توسط نانو ذرات لیپیدی با استفاده از اثر ERP به سلول های توموری گردیده که بطور کلی دستاورد نهایی این پروژه تهیه نانو کپسول های لیپیدی حاوی لتروزول با اندازه ذره ای بین 120-20 نانومتر و درصد بالای بارگیری دارو بوده که اثر آن ها بر روی رده سلولی MCF-7 قابل قبول و قابل مقایسه با لتروزول آزاد می باشد.