کسب افتخاری دیگر توسط دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه

بر اساس گزارش سطح بندی نشریات مصوب علوم پزشکی کشور در سال 1391 از بین 12 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله (RPS( Research in pharmaceutical sciences 

به همراه تعدادی مجله دیگر حائز رتبه سوم و در سطح کشور همراه با چند مجله، رتبه چهارم را کسب کرده است.

این افتخار مهم در سایه تلاشهای سر دبیر محترم ، نویسندگان، داوران، کارشناسان مجله و حمایت های بی دریغ مسئولین دانشکده و دانشگاه به دست آمده است.